Etivisu

Asiakkaat osallisiksi omiin asioihinsa –projektin tavoitteena on nimensä mukaisesti edistää asiakkaiden osallisuuden toteutumista omien asioidensa hoidossa. Asiakkaat tulisi nähdä omien asioidensa hoitamisessa aktiivisina toimijoina, subjekteina, eikä passiivisina toimenpiteiden kohteina, objekteina. Tämä on perusperiaate, jonka varmastikin jokainen koulutettu sosiaalityöntekijä tietää teoriatasolla, mutta joka ei välttämättä vielä kuitenkaan näy käytännön työssä.

Liian usein sosiaalityöntekijät hoitavat asioita asiakkaidensa puolesta valmiiksi asiakkaiden myötäillessä työntekijöiden päätösten ja toimenpideiden vanavenedessä. Liian usein asiakkaan oma ääni jää kuulematta tai vaikka sitä kuultaisiinkin, ei sen mukaan välttämättä toimita. Asiakkaat osallisiksi omiin asioihinsa –projekti on kehitetty nimenomaan herättämään keskustelua tästä aiheesta sekä luomaan sosiaalityön käytäntöjä, joiden kautta asiakkaiden osallisuutta saataisiin parannettua nykytasosta.

Joku viisas on joskus sanonut, että köyhälle pitäisi antaa mieluummin onki kuin valmis kalansaalis ja tämä pitää paikkansa myös sosiaalityön osalta – syrjäytyneille tai syrjaytymisvaarassa oleville sosiaalityön asiakkaille tulisi pyrkiä antamaan pikemminkin työvälineitä, joiden avulla he voisivat itse aktiivisesti pyrkiä parantamaan omaa tilannettaan, kuin ratkaista näitä monesti kompleksisiakin lähtötilanteita asiakkaan puolesta. Sosiaalityötekijän tulisi itseasiassa pyrkiä toimimaan asiakastilanteissa siten, että hänestä itsestään tulisi pikkuhiljaa tarpeeton asiakasperheiden elämässä. Monesti tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Mitä osallisuus tarkoittaa?

Osallisuuden perusperiaate on asiakkaiden äänen kuuleminen sekä yhteiskunnan tasolla että sosiaalityön asiakastapaamisissa ja sitä voidaan pitää tärkeänä köyhyyden sekä syrjäytymisen ehkäisyn keinona. Osallisuutta voidaan pitää sosiaalityön tärkeänä arvona sekä koko työn tavoitteena. Erityisesti nuorten osallisuus sekä osallistaminen on nostettu esiin keskeisenä asiana jopa hallitusohjelmassa.

Miksi asiakkaan osallisuus on niin kovin tärkeää?

Ellei sosiaalityön asiakas ole aktiivisella tavalla mukana omien palveluidensa prosessin toteuttamisvaiheessa, hänen asemansa on kovin heikolla pohjalla – osallistamalla asiakas heti prosessin alkuvaiheesta mukaan prosessiin aktiivisena toimijana vahvistetaan samalla hänen asemaansa tämän prosessin vaiheissa. Asiakkaan tulisikin olla mukana jo oman lähtötilanteensa sekä palvelutarpeidensa määrittämisvaiheessa, jotta saataisiin kokonaiskuva siitä, millaiseksi asiakas itse tilanteensa kokee ja millaisia palveluja hän itse kokee tarvitsevansa. Sosiaalityöntekijä ei voi tulla ikäänkuin ylhäältäpäin sanelemaan, että asiakkaan tilanne näyttää hänestä nyt tietynlaiselta ja että asiakas tarvitsee tilanteen johdosta juuri tietynlaisia palveluja. Kun asiakas on mukana oman tilanteensa prosessoimisessa, hänet nähdään aktiivisena toimijana eikä ainoastaan toimenpiteitä vastaanottavana passiivisena objektina. Onnistunut sosiaalityön asiakassuhde onkin pikemminkin yhteistyösuhde kuin perinteinen asiakassuhde. Tällaisessa aidossa yhteistyösuhteessa asiakas saa äänensä kuuluville ja häntä kuullaan aidosti.

Osallisuuden perusperiaate on, että asiakas tulee nähdä asiantuntijana omaa elämäänsä koskevien asioiden osalta ja että hänen omakohtaiset kokemuksensa ovat palveluiden lähtökohtia. Asiakkaan omilla toimilla tulee olla vaikutusta palveluprosessin muodostumiseen juuri asiakkaan itsensä näköiseksi.
Osallistuminen sisältää monia eri ulottuvuuksia, joista ensimmäinen on se, että asiakkaan tulee saada osallistua asioidensa sekä hänelle suunnattujen palveluiden suunnittelemiseen, saatavuuteen sekä arviointivaiheeseen. Tämän lisäksi osallisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaalla tulee olla aito mahdollisuus osallistua myös yleisellä tasolla palveluiden kehittämis-, arviointi- ja suunnittelutoimiin.

Osallistava sosiaalityö perustuu sosiaalityöntekijän sekä sosiaalityön asiakkaan kumppanuussuhteeseen. Tavoitteena on, että molemmat aktiiviset toimijat toimivat rinta rinnan jäsentäen asiakkaan tilannetta sekä hänen muutostarpeitaan yhdessä tasavertaisina toimijoina. Tavoitteena on, että sosiaalityön asiakas tavoittaisi täysvaltaisen kansalaisuuden.

Jotta asiakkaan osallisuutta voitaisiin vahvistaa, tulee perinteinen asiantuntijahierarkia purkaa siten, että asiakassuhteesta tuleekin yhteistyösuhde, jossa hyödynnetään työntekijän tietoa, ammatillisuutta ja erilaisia metodisia keinoja sekä asiakkaan tietoa omasta elämästään.
Kun asiakas saa aidosti osallistua oman tilanteensa ratkaisemiseen, hän myös yleensä sitoutuu tähän prosessiin huomattavasti paremmin kuin tilanteissa, joissa hän on vain toimenpiteitä vastaanottava objekti. Tällaisessa tilanteessa asiakas myös yleensä ottaa paremmin vastuuta tilanteensa ratkaisemisesta tuntiessaan, että hänellä on aidosti vaikutusmahdollisuuksia sekä tilanteeseensa että niihin keinoihin, joita tilanteen ratkaisemiseen käytetään. Sitoutuneen ja aktiivisen asiakkaan mahdollisuudet ratkaista vaikea elämäntilanne ovat huomattavasti paremmat kuin sitoutumattoman ja passiivisen asiakkaan.
Jotta asiakas saadaan osallistumaan prosessiin, tulee häneen luoda luottamuksellinen sekä tiivis suhde sekä ilmapiiri, jossa vallitsee avoimuus. Lisäksi asiakkaan tulee saada näyttöä siitä, että hän tulee kuulluksi prosessin aikana ja että hänen näkemyksensä otetaan huomioon prosessin aikaisessa päätöksenteossa.

SOS Hanke Sponsori

Haluamme lopuksi kiittää sponsoriamme saamastamme tuesta – kiitos Suomen Jackpot, Suomen Keno, ja Suomen Vikinglotto.